Lisansüstü Eğitim- Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Senato Esasları

SİİRTÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

LİSANSÜSTÜEĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SENATOESASLARI

 (21/07/2014tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Siirt ÜniversitesiLisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ilişkin Senato Esasları)

 

YürürlükTarihi : 13/07/2015 

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu senato esasları, Yükseköğretim Kurulu LisansüstüEğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Siirt Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği çerçevesinde, Siirt Üniversitesine bağlı enstitülere lisansüstü öğrencikabulü ile lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenler.

 

DerslerinAçılması

MADDE 2- a) Anabilim dallarının Senatoda kabul edilenprogramlarında gösterilen derslerden hangilerinin öğretime açılacağı, anabilimdalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla kesinleşir. Anabilimdalı başkanlığının önerisi, her yarıyıl dersler başlamadan en az iki hafta önceenstitüye gönderilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz ve açılmayanderse öğrenci kaydedilemez.

 

b) Lisansüstü programlardaki dersler, öğretim üyeleritarafından verilir. Öğretim üyeleri her yarıyıl için birbirinden farklı olmaküzere ilgili anabilim dalı kurul kararıyla 3 farklı ders teklifindebulunabilir. Ancak bir yarıyılda, bir öğretim üyesi dokuz krediden fazla dersaçamaz.

 

Değerlendirmeve Öğrenci Kabulü

MADDE 3- a) Yüksek lisans programına öğrenci kabulündeuygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek içinadayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü EğitimGiriş Sınavının (ALES) başvurulan programın puan türünden en az 55 standartpuana sahip olmaları gerekir.

3) Değerlendirmede; ALES puanının %50'si ile lisansmezuniyet not ortalamasının %40'ı ve varsa YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavındanalınan puanın %10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarıpuanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü için 55, Sosyal BilimlerEnstitüsü ve Yaşayan Diller Enstitüsü için 60 ve üzerinde olan adaylar, SağlıkBilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmadan sıralamaya tabitutulur. İlan edilen kontenjan kadar asil ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlikhalinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

4) Adayın transkriptinde 4’lük sistemin 100’lüksistemdeki karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulu’nun “4’lük SistemdekiNotların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

 

b) Doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacakusul ve esaslar şunlardır:

1) Doktora programına başvurabilmek için adayların birlisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına,Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisansdiplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvardalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

2) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile başvuranlarınYDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen herhangibir yabancı dil sınavından bu puanların eşdeğerini almış olmaları gerekir.

3) Adaylardan lisans derecesi ile doktorayabaşvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 80/100 veya 3.00/4.00,yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet notortalamasının en az 75/100 veya 2.50/4.00 olması gerekir.

4) Adayların, ALES'ten başvurduğu programın puantüründe; yüksek lisans mezunlarının en az 55, lisans mezunlarının ise en az 70puan almış olmaları gerekir.

5) Değerlendirmede;

Yüksek lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının% 50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet notortalamasının % 15'i (hazırlık sınıfları hariç öğretim süresi en az 10 yarıyılsüreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri yüksek lisans diplamasınasahip olanlar için mezuniyet not ortalamalarının %25’i esas alınarak) ve YDSveya eşdeğer yabancı dil notunun % 25’i toplanarak başarı puanı hesaplanır. Enstitüleregöre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerive Yaşayan Diller Enstitüsü için 65 ve üzerinde olan adaylar, Sağlık BilimleriEnstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmadan sıralamaya tabi tutulur. İlanedilen kontenjan kadar asil ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde yükseklisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

Lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının % 50'si,lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ve YDS veya eşdeğer yabancı dilnotunun % 25’i toplanarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarıpuanı hesaplanmasında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve YaşayanDiller Enstitüsü için 75 ve üzerinde olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsüiçin ise asgari başarı puanı aranmadan sıralamaya tabi tutulur. İlan edilenkontenjan kadar asil ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisansmezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

c) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstüprogramların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuruiçin gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususlarıilan vererek duyurur.

BilimselHazırlık Programına Öğrenci Kabulü

MADDE 4- a) Yüksek lisans ve doktoraprogramlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerinigidermek amacıyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetimkurulu kararı ile en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl süreli bilimselhazırlık programı uygulanabilir:

1) Lisans derecesini başvurduklarıyüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini başvurduklarıyükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yükseklisans programı adayları,

3) Lisans veya yüksek lisansderecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretimkurumlarından almış olan doktora programı adayları,

4) Lisans veya yüksek lisansderecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

 

b) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü vegiriş sınavları ile ilgili koşulları yerine getiren öğrenciler kabul edilir.Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktoraprogramını kazanmış olması gerekir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

 

c) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülendersler, adayın daha önce almadığı lisans programı dersleri arasındaniçerikleri de dikkate alınarak seçilir.

 

d) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler,ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerinegeçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlıkderslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetimkurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en fazla üç ders alabilir.

 

e) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, derssınavları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silmegibi hususlarda ilgili lisansüstü programlarındaki esaslar uygulanır.

 

f) Bilimsel hazırlık programında öğrenci bir yarıyılda alıpbaşaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir.Başarısız olan öğrenci daha sonraki yarıyıllarda ilgili döneme ait öngörülenöğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıtyaptırabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu yönetmeliktebelirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilemez.

 

g) Öngörülen derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilertakip eden yarıyılda lisansüstü öğretime devam ederler.

 

h) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler,lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülükleresahiptirler.

 

ÖzelÖğrenci Kabulü

MADDE 5- a) Bir lisans programı mezunu olup,belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslereözel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik statüsünde geçirileceksüre iki yarıyıldan fazla olamaz.

 

b) Özel öğrenciler normal öğretim katkı payını öderler, ancaköğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

c) Özel öğrenciler; sadece enstitüye kayıtlı lisansüstüöğrenciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilir. Özelöğrenci statüsündeki öğrenciler bir yarıyılda en fazla dokuz kredilik dersekayıt yaptırabilirler ve asıl öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütünşartlarını yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler için ayrıca dersaçılmaz.

 

d) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve girişsınavı yapılmaz. Ancak, lisansüstü programda ilan edilen kontenjan sayısı kadaraday mezuniyet notuna göre sıralanarak enstitüye kabul edilir.

 

e) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarınındeğerlendirilmesinde, diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslarkullanılır.

 

f) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, lisansüstüprogramlarda asıl öğrenci olmaları durumunda, derse kayıt yaptırdığı tarihtenitibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla özel öğrenci ikenbaşardıkları en fazla üç lisansüstü dersi, anabilim dalı başkanlığının önerisive enstitü yönetim kurulu kararıyla ders kredisine saydırabilirler.

 

g) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrencilerbaşvurularını, kesin kayıt süresi bittikten itibaren en fazla iki hafta içindeilgili anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvururlar. İlgili anabilim dalıkurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile özel öğrenci statüsündeöğrenimlerine başlayabilirler.

 

 

 

 

 

YatayGeçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

MADDE 6- a) Başka bir yükseköğretim kurumununeşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir, en çok üçyarıyılını tamamlamış olan ve başarısız dersi bulunmayan, ders aşamasındakiöğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Biröğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almışolduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için en az 75/100veya 2.50/4.00, doktora için en az 80/100 veya 3.00/4.00 olması gerekir.Ayrıca, ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını da sağlamalıdır.

 

b) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci,kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarıdurumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyıl başlama tarihinden enaz on beş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuru belgeleri,enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığına gönderilerekgörüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek kararabağlanır.

 

c) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi;lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığıdönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.

 

d) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almışolduğu lisansüstü derslerin en fazla dokuz kredisi, anabilim dalı başkanlığınınönerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir.Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresiiçerisinde tamamlanır.

 

DanışmanAtaması ve Danışman Değişikliği

MADDE 7- a) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitüyönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa başlamış her öğrenciye; SiirtÜniversitesi Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde,öncelikle üniversitenin ilgili anabilim dalından olmak üzere öğretim üyeleriarasından yada farklı anabilim dallarında bilimsel çalışma konuları olanöğretim üyeleri arasından ilgili anabilim dalı kurulu ve gerekçeli kararı ilebir danışman tayin edilir. Ayrıca Rektörün onayı ile ek görevli, geçici süreile görevli, yabancı uyruklu ve başka bir yükseköğretim kurumunun öğretimüyelerine danışmanlık görevi verilebilir.

 

b) Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyelerine en fazlaaltı (6), Doçent unvanlı öğretim üyelerine en fazla on (10) ve Profesör unvanlıöğretim üyelerine en fazla on iki (12) lisansüstü öğrencinin danışmanlığıverilebilir.

 

c) Herhangi bir nedenle danışman değişikliğiistenilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığına, öğrenci ve danışmanın ayrı ayrıdilekçeleri ile ilgili anabilim dalı başkanlığı kurul kararı ile olur.

 

d) Tezdanışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takipetmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiğidurumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

 

LisansüstüProgramlara Kayıt

MADDE 8- a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterliliksınavını kazanan adayların listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıylakesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adayların kayıt içinSiirt Üniversitesi Enstitüler web sayfası üzerinden online başvurmalarıgerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Onlinebaşvuru ile kesin kayıtta ibraz edilen bilgilerin birbirinden farklı olmasıdurumundan adayın başvurusu geçersiz sayılır ve yedek adaya hak verilir.

 

b) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veyaenstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicilkaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanarak işlem yapılır.Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgelertekrar istenmez.

 

c) Öğrencinin, her yarıyıl başında akademik takvimdebelirtilen süreler içinde öğrenim harcını yatırdıktan sonra, danışmanına veanabilim dalı başkanına ders kayıt formunu onaylatıp Enstitüler öğrenciotomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenilemesi gerekir. Kayıtyenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi içindekaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç iş günüiçinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgilimazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuylabelgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim kurulunda incelenerek kabuledilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkıverilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydı yenilemeyaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresindensayılır.

 

d) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstüöğrencilerle birlikte enstitüde açılan dersler içerisinden öğrencinin alacağıdersleri belirler, ders kayıt formuna ve Enstitüler otomasyon sistemine girişyaparak enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki haftaiçerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamakkoşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Budeğişiklik, ancak anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının veenstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

 

e) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen,kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybedenöğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere sıralama listesine göre öğrencialınır. Konuyla ilgili işlemler enstitü yönetim kurulu tarafından kararabağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içindesonuçlandırılır

İzinliSayılma

MADDE 9- a) Enstitü yönetim kurulu kararı ve YükseköğretimKurulu tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye en çokiki yarıyıl süre ile izin verilebilir. Bu durumda izin için başvurununnedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktanitibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğreniminedevam edemez ve izinli olduğu yarıyıla ait sınavlara giremez.

 

b) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet veaskerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyılsüresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortayaçıkması halinde, aynı yarıyılda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesihalinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

 

Öğretim Dili

MADDE 10- a) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitükurulunun teklifi ve Senato kararı ile belirli bir eğitim ve öğretimprogramında yer alan ders, uygulama, sınav ve tez çalışmalarının tamamı veyabir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

 

b) Anabilim dallarında yabancı dil hazırlık sınıflarıaçılabilir.

 

Derse Devamve Yoklamalar

MADDE 11- a) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorikderslerin % 30’unu ve/veya uygulamaların % 20’sini aşan öğrenciler, o dersedevam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarcakabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsızsayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak,sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halindederslere ve sınavlara alınırlar.

 

b) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenenyöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri,dönem sonunda ve sınav evrakları ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslimedilir.

 

Ders Tekrarı

MADDE 12- a) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları haldebaşarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, dersedevam etmeleri zorunlu değildir; ancak ara sınava katılmaları gerekir.

 

b) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunusağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavakatılmaları gerekir.

 

c) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunusağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrencilerin, buderse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmeleri,verilecek ödev ve projeleri hazırlamaları ve ara sınava katılmaları gerekir.

 

d) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız olduklarıbir derse devam etmek isterlerse, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ileenstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi durumunda,öğrencinin dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yenidenyerine getirmesi gerekir. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmakiçin yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

 

e) Tekrarlanması gereken ders/derslerin programdançıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi,anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla başarısızolunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir.

 

f) Ancak devamsızlıktan kalındığı takdirde aynı dershangi yarıyıl açılırsa tekrar almak zorundadır. İlgili öğretim üyesi dedevamsızlıktan bıraktığı o öğrenci için aynı dersi verdiği yarıyılda açmakzorundadır.

 

Sınavlar

MADDE 13- a) Sınavlar, bir ara sınav,  yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarındanoluşur. Öğrencinin, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün vesaatte girmesi gerekir. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci,katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik derslerin sınavları yazılı,teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygulamalardanoluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretimüyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir.

b) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itirazedilmez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanındanitibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılabilir ve itirazlarbaşvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

NotOrtalamaları

MADDE 14- a) Öğrencilerin bir dersteki başarı notu, ara sınavnotunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı toplanarak hesaplanır.

 

b) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonusınavlarında yüksek lisans öğrencilerinin en az 70/100, doktora öğrencilerininise en az 80/100 almaları ve başarı notunun yüksek lisans öğrencileri için enaz 65/100, doktora öğrencileri için ise en az 75/100 olması gerekir.

 

c) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenimetkinliklerinin değerlendirilmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) gibikredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

 

d) Lisansüstü programlarda öğrenim üyesi tarafından;öğrencilere aldıkları her ders için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarınındeğerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarındanbirisi dersin başarı notu olarak verilir

 

Not                            Katsayı                   Yüzde karşılığı

AA                             4.00                             90-100

BA                              3.50                             85-89

BB                              3.00                            80-84

CB                              2.50                             75-79

CC                              2.00                             70-74

DC                              1.50                             60-69

DD                             1.00                             50-59

FF                               0.00                               0-49

DZ                                 -                             Devamsız

 

MazeretSınavları

MADDE 15- a) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerlibir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavıaçılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeretbelgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Mazeretiilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlethastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir.Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeretsınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyenöğrenci, ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

 

b) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavıyapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerindeTürkiye’yi ya da üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük tarafındangörevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayanöğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı,enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

 

UzmanlıkAlanı Dersi

MADDE 16- a) Uzmanlık alanı dersi ve tez danışmanlığı dersiaşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

1) Uzmanlık alanı dersi, enstitü yönetim kurulutarafından tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetimkurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.Uzmanlık alanı dersi, yarıyıl tatilinde ve yaz tatilinde de devam eder.

2) İkinci tez danışmanı uzmanlık alanı dersi açamaz.

3) Danışman öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktoraöğrencilerinin tümü ilgili programda açılan uzmanlık alanı dersini almak vedevam şartını sağlamakla yükümlüdür. Öğrencinin durumu “Başarılı” veya“Başarısız” şeklinde değerlendirilir.

4) Açılması önerilen uzmanlık alanı dersinin kodu, dersinverileceği gün ve saatleri anabilim dalı başkanlığı tarafından güz ve baharyarıyılı başında enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafındanonaylandıktan sonra ders açılır.

5) Uzmanlık alanı dersinin haftalık ders dağılımı, dersyükü ve ek ders ücret formunda gösterilir ve öğrenci sayısına bakılmaksızınhaftada 8 saat teorik ders saati olarak değerlendirilir. Öğretim üyelerininizinli olduğu tarihlerde ücretlendirme yapılmaz.

6) Uzmanlık alanı dersi, öğrencinin ders yükükredisinden sayılmaz. Kaydını yenilemeyen öğrenciler için uzmanlık alanı dersiaçılmaz.

7) Danışman öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktoraöğrencilerinin tümü ilgili programda açılan “Uzmanlık Alanı Dersi” ile birlikteaynı şartlarda açılmak üzere, tez danışmanlığını içeren “Yüksek Lisans TezHazırlık” ve “Yüksek Lisans Tez Çalışması” ile “Doktora Tez Hazırlık” ve“Doktora Tez Çalışması” derslerini de almakla yükümlüdür. Bu dersler heröğrenci için haftada 1 saat uygulamalı ders saati olarak değerlendirilir vekredisizdir.

 

 

 

 

Tezli YüksekLisans Programı

MADDE 17- a) Tezli yüksek lisans programı; 21 ulusal kredilik 7adet seçmeli ders ve bir seminer dersini kapsayan 60 AKTS kredisi ile birlikteuzmanlık alanı dersi ve yüksek lisans tez hazırlık/tez çalışmalarını kapsayantoplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programını tamamlamasüresi dört yarıyıl ve azami süresi altı yarıyıldır. Bir yarıyılda 15 kredidenfazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarakdeğerlendirilir.

 

b) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazladört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, daha önce yüksek lisans programında dersalan öğrencilerin, almış oldukları derslerin maksimum 9 kredilik kısmı anabilimdalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersyüküne sayılabilir.

 

c) Öğrenciler, danışmanın ve anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla 6 ulusal kredilikders alabilir.

 

d) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili danışmanın veanabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğeryükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak,bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemineuyulacak şekilde yapılması esastır.

 

e) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalıbaşkanlığı her öğrenci için; öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmakistediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, birinci yarıyılın ilkhaftası içinde tez danışmanını enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitüyönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazlatez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

 

f) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı öğretimüyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görevyapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilimdallarında görev yapan ya da başka yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleriarasından önerilebilir. Anabilim dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde,anabilim dalının gerekçeli kararı belirtilmelidir. Zorunlu hallerde anabilimdalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıile danışman değişikliği yapılabilir.

 

 

Tezsiz YüksekLisans Programı

MADDE 18- a) Tezsiz yüksek lisans programı; en az 60 AKTSkredisi ile 30 ulusal kredilik en az 10 ders, dönem projesi ve yeterliksınavından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dörtyarıyıl ve azami süresi altı yarıyıldır.

 

b) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veyabaşarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyıldadönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermekzorundadır.

 

c) Bu programla ilgili devam, ders sınavları,derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar,tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

 

d) Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimdeyürütülebilir.

 

e) Öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programınakayıt yaptıramazlar.

 

Doktora Programı

MADDE 19- a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsızaraştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerekyorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğikazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerindenbirini yerine getirmesi gerekir.

 

b) Doktora programı;

1) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla enaz 7 adet seçmeli ders, bir seminer dersini kapsayan 60 AKTS kredisi ilebirlikte, uzmanlık alanı dersi ve doktora tez hazırlık/tez çalışmalarınıkapsayan toplam 240 AKTS kredisinden oluşur.

2) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 42ulusal kredilik 14 adet seçmeli ders ve bir seminer dersini kapsayan 90 AKTSkredisi ile birlikte uzmanlık alanı dersi ve doktora tez hazırlık/tezçalışmalarını kapsayan toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

3) Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alınamaz.

4) Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısızolarak değerlendirilir.

 

c) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisansderecesi olan öğrenciler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenöğrenciler için on yarıyıldır. Doktora programının azami süresi; yüksek lisansderecesi olan öğrenciler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenöğrenciler için on sekiz yarıyıldır.

 

d) Öğrenciler, danışmanın ve anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla 6 ulusal kredilikders alabilir.

 

e) Doktora programında, anabilim dalı başkanlığı heröğrenci için; öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı vedanışman tercihini de dikkate alarak, birinci yarıyılın ilk haftası içinde tezdanışmanını enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulukararıyla kesinleşir.

 

f) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlugörüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim kurumundan ikinci tezdanışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı tez önerisi savunmasından sonra veöğretim üyeleri arasından atanır.

 

g) Tez izleme komitesi;

1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci içinilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ilebir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden veanabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer üye yer alır. Özellikledisiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretimüyelerine yer verilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarınakatılabilir.

3) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonrakidönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü YönetimKurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

h) Tez önerisi savunması;

1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayanöğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini veçalışma planını kapsayan tez önerisinin Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olaraksavunur. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan enaz on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tezönerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgilienstitüye tutanakla bildirilir.

3) Tezönerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkınasahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

4) Tez önerisikabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralıkayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemdeyapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafındanbaşarılı veya başarısız olarak belirlenir.

 

 i) Doktora tezinin sonuçlandırılması;

1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiğisonuçları ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimdeyazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçüöğrencinin Tez İzleme Komitesi'nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başkabir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslimedildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tezsınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyensoru-cevap bölümünden oluşur.

4) Tezsınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, retveya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tezsınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezihakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparaktezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrasısavunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisansderecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar içintalepleri halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d)bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

k) Doktora diploması;

1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları dasağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavınagiriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezişekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

2) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğuenstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Yürürlük

MADDE 20- a) Bu Senato Esasları kabul edildiği tarihte yürürlüğegirer.

 

Yürütme

MADDE 21- a) Bu Senato Esaslarını Siirt Üniversitesi Rektörüyürütür.

Güncelleme : 17.03.2016 11:22:01