Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç;

MADDE1-(1) Bu Yönerge’nin amacı, SiirtÜniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrencilerinbaşvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.

 

Kapsam;

MADDE2-(1) Bu yönerge SiirtÜniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrencilerinalımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.

 

Dayanak;

MADDE3- a) Bu yönerge 04.11.1981 tarihli 2547 sayılıYükseköğretim Kanunun 14. Maddesi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 17 Mart 2010ve 10 Haziran 2010 tarihli kararlarına,

b)      01.07.1996 tarihli ve Resmi Gazete'de yayınlanan 22683sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne,

 c) 30.04.1985tarihli ve Resmi Gazete'de yayınlanan 18740 sayılı Türkiye'de Öğrenim GörenYabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğe, dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 Tanımlar;

MADDE4- (1) Bu Yönergede geçen:

a)Üniversite: Siirt Üniversitesini,

b)Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

c)Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

ç) Enstitü:Siirt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitülerini,

d)EYK : Enstitü Yönetim Kurulunu,

e)ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

f)CAFLE (Certificat Europeen de Francais Language Etrangere) : Yabancı dil olarakFransızca sınavını,

g)GMAT (Graduate Managment Admission Test) : Sosyal Bilimler lisansüstü eğitimsınavını,

ğ)GRE ( Graduate Record Examination): Fen Bilimleri lisansüstü eğitim sınavını,

h)IELTS (International English Language Testing System) : Uluslararası İngilizcedil sınavını,

ı)KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i)TOEFL ( Test of English as a Foreign Language): Yabancı dil olarak İngilizcesınavını,

j)TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

k)ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

l)YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

m)ZDF (Zertificat Deutsch Fremdsprache) :Yabancı dil olarak Almanca dil sınavını

ifadeeder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler

 

Kontenjan;

MADDE5 – Lisansüstü Programlara alınacakolan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ilgili Enstitü Anabilim Dalı Kurulununönerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoyasunulur.

Başvuruve başvuruda istenen belgeler;

MADDE6 - (1) Üniversitelerin lisansya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyenyabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ve başvuru formunu doldurduktansonra başvurularını online olarak yapabilirler. Online başvuruda bilgileriniyanlış ya da hatalı girmiş adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yedekaday değerlendirmeye alınacaktır.

a) Başvuru Formu,

b) Lisans ve/veya Yüksek Lisans diplomasının dış temsilciliklerdenonaylı örneği (Yeminli Tercüman Onaylı),

c) Transkriptin onaylı örneği ve ders içeriklerinigösteren belge (Yeminli Tercüman Onaylı)

d) Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ileilgili kısımlarının fotokopisi)

e) ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birinin sonuçbelgesi, (varsa)

f) TÖMER’den Türkçe yeterlilik düzeyini (A veya B)gösterir belge,

g) Doktora Programı adayları için, Yabancı Dilyeterliliğini gösteren belge,

h) Referansmektubu (İki adet)

ı) Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapmaamacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)

i) Özgeçmiş

 

(2)ALES ya da eşdeğerliği kabul edilen GRE (GraduateRecord Examination) veya GMAT (GraduateManagement Admission Test) sonuçbelgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiğidurumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES sınavına girmesizorunludur.

 

(3) Eğitimdilini Türkçe olarak seçmiş olan yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstüöğretimlerine başlayabilmeleri için TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterliksınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu sınavdabaşarısız olan adaylar TÖMER tarafından en az 1 yıl (iki yarıyıl) ve en fazlaiki yıl (dört yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içerisindeTÖMER tarafından yapılan sınavlarda A, B veya C düzeyinde belge alanlar,Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

 

(4)Türkiye’de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyrukluöğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

 

(5)Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensup öğrencilerden “TürkiyeCumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları” alan ve Üniversitemizlisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe bilenlerdoğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER tarafından yapılan sınavlarda A veya Bdüzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldanitibaren başlarlar.

 

(6)Doktora Programlarına başvuru yapacak Yabancı Uyruklu adaylardan, İngilizce,Almanca veya Fransızca Dillerinden herhangi birine ait YDS’den en az 55/100puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan(KPDS, ÜDS, TOEFL, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bubelgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, ders aşaması bitinceye kadararanılan dil şartını sağlamak zorundadır.

 

(7)Yabancı Dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak70/100 istenir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (KPDS,YDS, TOEFL, IELTS, CEFLE, ZDF) eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır.Türkçe Yeterlik şartı aranmaz.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulmasıve Kesin Kayıt

 

Başvurularındeğerlendirilmesi;

MADDE7-(1) Lisansüstü programlara başvuranadayların başvuru dosyaları, ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafındandeğerlendirilerek sonuçlar üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne bildirilirve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili EYK kararı ilekesinleşir.

 

(2)Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunubelgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışındanEYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.

 

(3) SiirtÜniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenimgörmek için başvuran adaylar, kontenjandışında ilgili Anabilim Dalı Başkanlığıgörüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

 

(4)İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararıçerçevesinde belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

 

Sonuçlarınduyurulması ve kesin kayıt;

MADDE8-(1) Başvuru sonuçları internetortamında ilgili Enstitülerin web sayfasında duyurulur.

 

(2)Kayıtlar, ilgili Enstitülerin web sayfasında ilan edilen akademik takvimdebelirtilen kayıt tarihleri arasında, aşağıda istenen belgeleri ilgilienstitünün öğrenci işlerine getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adaylarkesin kayıt esnasında belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

 

(3)Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır.

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya damezuniyet belgesi (aslı ve onaylı türkçe çevirisi),

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (aslı ve onaylıtürkçe çevirisi),

c) Süresi dolmamış pasaportun onaylı sureti,

d) Öğrenim amaçlı ikamet belgesi,

e) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

f) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

g) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterirbelge

h) Genel sağlık sigortasını gösterir belge.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğerhükümler;

MADDE9- (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler eğitim öğretimlerisüresince Siirt Üniversitesi Enstitülerinin yürürlükteki lisansüstüyönetmeliklerine tabidir.

 

MADDE 10- (1) Lisansüstü düzeyde eğitim görecek yabancıuyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının da onayı ile Türkçe, İngilizce veArapça dillerinden birini seçerek eğitimlerini o dilde sürdürebilirler. Öğrencilerintezlerini de aynı dilde yazmaları zorunludur.

 

Yürürlük;

MADDE11- (1) Bu yönerge Siirt ÜniversitesiSenatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme;

MADDE 12- (1) Bu yönergehükümleri Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce yürütülür.

Güncelleme : 17.03.2016 11:28:48