Yök Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı:22683

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- a) 2547sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafındanhazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında yürütülen lisansüstüeğitimi düzenler.

b) Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanatdallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

Öğrenci Kabulü

MADDE 2- a) (Değişik:RG-02/06/2007-26540) Yüksek lisans programına başvurabilmek içinadayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve YerleştirmeMerkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel veLisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALESstandart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakatsonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuruiçin adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yükseklisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlarvb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafındandüzenlenen yönetmelikle belirlenir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluylane kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafındanbelirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALESpuanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ileKonservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. (Ekcümle:RG-11/11/2012-28464) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarıncabelirlenir.

b) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) Doktoraprogramına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisansdiplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliğive Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veyayüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre birlaboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’denbaşvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80,standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALESstandart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programınabaşvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veyamuadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktorayabaşvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıralisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu dadeğerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylarınsağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirtenkompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler ilgilisenato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak doktora programınaöğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkeziyabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafındaneşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadilibir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programlarınözelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca kararverilir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkladeğerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgiliüniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrencikabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilanedilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ileyükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrencikabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı ileALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafındanbelirlenir.

 

c) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) SanattaYeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisansdiplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlarharicinde, ALES’in Sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80,standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALESstandart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlikprogramına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiylesanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarınakabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasıile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Budeğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gerekenreferans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirtenkompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgilisenato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlikprogramına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca,İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerindenbirinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulutarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanmuadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecekprogramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversitesenatolarınca karar verilir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla nekadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'eeşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak GüzelSanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanıaranmaz.

d) (Değişik:RG-26/2/2014-28925) TemelTıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesimezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgilisenatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALESstandart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yükseklisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisansderecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan azolmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahipolmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel TıpBilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik TıpBilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasıile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veyaALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ilebaşvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu,neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standartsınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleridışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından enaz 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunluolup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite senatolarıyetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluylane kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafındanbelirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile deöğrenci kabul edebilir.

e) (Değişik:RG-09/04/1999-23661) Yükseklisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans veyüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ÜniversitelerarasıKurul kararı ile belirlenir; ancak ilgili senato, belirlenen programlardışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

f) (Değişik:RG-09/04/1999-23661) Yabancıuyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstüprogramlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, üniversite veya yüksek teknolojienstitüsü senatolarınca belirlenir.

g) (Değişik:RG-09/04/1999-23661) Yükseköğretimkurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurmakoşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer husuları ilanvererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzereverilebilir.

h) (Değişik:RG-09/04/1999-23661) Öğretmenyetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecekdiplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterekdersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar Milli Eğitim Bakanlığı veÜniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu'ncabelirlenir.

i) (Değişik:RG-05/03/2004-25393) Yenikurulan ve gelişmekte olan Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitüleriadına başka Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırmagörevlilerinin tez projeleri kendi Üniversite veya Yüksek TeknolojiEnstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulunduklarıüniversitelerde DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı ) tarafından bu amaca özelolarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.  

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

MADDE 3- a) Yükseklisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylarıneksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

i. Lisansderecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklıalanlarda almış olan adaylar,

ii. Lisansderecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretimkurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

iii. (Değişik:RG-19/08/2003-25204) Lisans veya yüksek lisans derecelerinibaşvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almışolan doktora adayları,

iv. (Değişik:RG-19/08/2003-25204) Lisans veya Yüksek lisans derecesinibaşvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

b) Bilimsel Hazırlık Programı'na Madde 2-a ve 2-b'dekiesaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunludersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinyerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimselhazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınınönerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerde alabilir.

d) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, derssınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı,kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmeliktebelirtilir.

e) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre ençok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programdageçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programısürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 4- Biryükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisiniartırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ilelisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencistatüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulkoşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilenyönetmelikle belirlenir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

MADDE 5- İlgiliüniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilimdalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az biryarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçişyoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgilisenato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Lisansüstü Programlara Kayıt

MADDE 6- Lisansüstüprogramlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gereklikoşullar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

MADDE 7- a) Birlisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersinhaftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvarsaatinin yarısının toplamıdır.

b) Lisansüstü programlarla ilgili devam, derssınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı vediğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

 

c) (Değişik:RG-6/2/2013-28551)Yükseköğretimkurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devamedebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

d) (Ek:RG-6/2/2013-28551) Yeterlilik,seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnifedilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklızamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda dayapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasınınoluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veyaelektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkinilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans Programı

MADDE 8- a) Yükseklisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Buprogramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgilisenato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındageçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgiliyönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

c) (Ek:RG-6/2/2013-28551)YükseköğretimKurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı veöğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişimteknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğülisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretimprogramlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılmaşekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ileuzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafındanbelirlenir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

MADDE 9- a) Tezliyüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparakbilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasınısağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en azyedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi vetez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasınakayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi,lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerindenseçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisive Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekteolan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 10- (Değişik:RG-6/2/2013-28551)

a)Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresiazami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgilidüzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içindebaşarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilenkoşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleriniödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğerhaklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez Danışmanı Atanması

MADDE 11- a) Tezliyüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci içinbir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgilienstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ilekesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanıgerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veyailgili senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasındanseçilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

MADDE 12- a) Tezliyüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senatotarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüriönünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilimdalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri,biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başkabir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üçveya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tezdanışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslimedildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tezsınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyensoru-cevap bölümünden oluşur.

d) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Tezsınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, retveya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tezsınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezihakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparaktezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrasısavunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinintalepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisinetezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkıpayı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek içinkayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek vesınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızınöğrencilik statüleri devam eder.

Tezli Yüksek Lisans Diploması

MADDE 13- (Başlığı ile birliktedeğişik:RG-6/2/2013-28551)

a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları dasağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tezsınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edenve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli YüksekLisans Diploması verilir.

b) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencininizlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

MADDE 14- a) (Değişik:RG-6/2/2013-28551)Tezsizyüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak vemevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yükseklisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplamotuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesidersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısızolarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönemprojesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermekzorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisansprogramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretimprogramlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Buprogramlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsizyüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yükseklisans eğitimi yapılamaz.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi,lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerindenseçilebilir.

c) (Mülga:RG-14/10/2002-24906)

 

 

 

 

 

Danışman Atanması

MADDE 15- Tezsizyüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci içinders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak biröğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip biröğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 16- (Değişik:RG-6/2/2013-28551)

a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresiazami üç yıldır.

b) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademikyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindebelirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenimücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıtyaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınandiğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

MADDE 17- (Başlığı ile birliktedeğişik:RG-6/2/2013-28551)

a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıylatamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencininizlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler,başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı içinbelirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisansprogramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınandersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındakiderslerin yerine sayılır.

 

DOKTORA PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

MADDE 18- a) Doktoraprogramının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları genişve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmakiçin gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Doktoraprogramı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibirkrediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmişöğrenciler için de en az kırkiki kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı,tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisinesayılmaz.

e) (Ek: RG-05/10/1996-22778) Doktoraprogramları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde dedüzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversiteveya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve AraştırıcıYetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 19- (Değişik:RG-6/2/2013-28551)

a) Doktora programını tamamlama süresiyüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemelerkonusunda ilgili üniversite senatoları yetkilidir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleribaşarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabuledilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterliksınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını(a) bendinde belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanöğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenbir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgilienstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için herseferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıylatamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme aitöğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerinedevam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma iletez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızınöğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programınabaşvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartlarıyerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayanöğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diplomasıverilir.

Tez Danışmanı Atanması

MADDE 20- a) Enstitüanabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanınınbelirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisiEnstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencininprogramı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmeliktebelirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadaratanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanıgerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik Sınavı

MADDE 21- a) Yeterliksınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgilikonularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavlarıyılda iki kez yapılır.

b) (Değişik: RG-19/08/2003-25204) Öğrencininyeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmeliktebelirtilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geçbeşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geçyedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalıbaşkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan vesürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenirve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak vedeğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) (Mülga: RG-02/06/2007-26540)

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak ikibölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri veöğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirereköğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bukarar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç güniçinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Yeterliksınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

g) (Değişik:RG-6/2/2013-28551)  DoktoraYeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünütamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıylafazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

h) (Ek: RG-19/08/2003-25204) Lisansderecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış biröğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçmeşartları Senatoca hazırlanacak yönetmelikde belirlenir. 

Tez İzleme Komitesi

MADDE 22- a) Yeterliksınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tezİzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden vedışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikincitez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonrakidönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EnstitüYönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

MADDE 23- a) Doktorayeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tezönerisinin Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tezönerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün öncekomite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tezönerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgilienstitüye tutanakla bildirilir.

c) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Tezönerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkınasahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

d) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Tezönerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran veTemmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı birrapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yılsonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

MADDE 24- a) Doktoraprogramındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından kabuledilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlüolarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçüöğrencinin Tez İzleme Komitesi'nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başkabir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslimedildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tezsınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyensoru-cevap bölümünden oluşur.

d) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Tezsınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, retveya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tezsınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezihakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparaktezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrasısavunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisansderecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar içintalepleri halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d)bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora Diploması

MADDE 25- a) Tezsınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktoratezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibarenbir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunanöğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemişolduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SANATTA YETERLİK ÇALIŞMASI

Amaç ve Kapsam

MADDE 26- a) Sanattayeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahnesanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretimprogramıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceğiÜniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir kredidenaz olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

c) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalıbaşkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretimkurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 27- (Değişik:RG-6/2/2013-28551)

a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabuledilenler için dokuz yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ileilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmeliklebelirlenir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredilidersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabuledilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altıyarıyıldır.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ilebitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını (a) bendinde belirtildiğiüzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci içindokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciyeilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetimkurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunmasıiçin her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıylatamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme aitöğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerinedevam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma iletez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızınöğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlikprogramına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğerşartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılıolamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisansdiploması verilir.

Danışman Atanması

MADDE 28- a) Enstitüanasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veyasergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgilienstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ilekesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgilisenato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak danışmanın, engeç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

b) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri ilgilisenatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

MADDE 29- a) (Mülga:RG-02/06/2007-26540)

b) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları,sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyenbir metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimdeyazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olaraksavunmak zorundadır.

c) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınınönerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinindanışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmaküzere beş kişiden oluşur.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metninkendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanaraköğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunuizleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

e) (Değişik:RG-6/2/2013-28551) Sınavıntamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltmekararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üçgün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışmasıhakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparaktezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanattayeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilenöğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlikprogramına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için taleplerihalinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göretezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

MADDE 30 – (Değişik:RG-02/06/2007-26540)

Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye,diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanıbelirleyen bir diploma verilir.

MADDE 31- Herüniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bu Yönetmelikle ilgili senatolarınkararlarına bırakılan hususları yönetmelik halinde düzenler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 32- BuYönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 6/10/1982 tarih ve 17830 sayılı ResmiGazetede yayımlanan "Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği" vedeğişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Lisansüstü programlarına 1996-1997Eğitim-Öğretim yılından önce başlamış öğrencilerin, doktora yeterlik ve sanattayeterlik için bu Yönetmelikte getirilen yabancı dil şartı hariç haklarısaklıdır.

GEÇİCİ MADDE 1- 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadarYönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümleri nedeniyle ilişiği kesilmiş olanöğrencilere, bu Yönetmeliğin hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (Değişik:RG-07/08/1997-23073)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktoraprogramına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamışolan öğrenciler ile 1/7/1996 tarihinde Sanatta Yeterlik programının 4.yarıyılını tamamlamamış ve bu sürenin sonunda kredili derslerinde veuygulamalarında başarılı olmamış öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak buYönetmelikte getirilen hükümlere tabidirler.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-6/2/2013-28551)

Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının(b) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlıolan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin YetiştirilmesineYönelik Programlar

EK MADDE 1- (Değişik:RG-26/03/1997-22945)

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesiamacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş Lisans artı Tezsiz Yüksek LisansProgramı:

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ileeğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülenbirleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Buprogramların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerinialan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayanöğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğinikapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları dabaşarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimi de yan dalolarak belirten lisans diploması verilir.

(Değişik paragraf:RG-25/07/2003-25179) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgilienstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisanskademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarı yıla eşdeğer birsüre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgilialan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

(Değişik paragraf: RG-25/07/2003-25179) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilenprogramlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almışoldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmekamacıyla üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisansprogramları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esaslarıYükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yükseklisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programlarınyürütülmesine ilişkin usul ve esaslar. Üniversitelerarası Kurulun görüşüalınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 33- BuYönetmelik 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YükseköğretimKurumlarında uygulanır.

Yürütme

MADDE 34- BuYönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörleritarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 1(1) – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden öncelisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktorayeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemişolan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 21 incimaddenin (d) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır.

____________________________

(1) 02/06/2007 tarihli ve 26540 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Yönetmeliğin geçici maddesidir.

 

Güncelleme : 17.03.2016 11:25:47