Yök Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretimi Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı:26442

YÜKSEKÖĞRETİMKURUMLARININ YURTİÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VEÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiyedeki yükseköğretim kurumlarının aralarında işbirliği tesis ederek lisans üstüprogramlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarınınişleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurtiçi ortak eğitim ve öğretimprogramlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav vedeğerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları ve verilecekdiplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 65 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendine  dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ortak Diploma: İkiüniversitenin müştereken verdikleri eğitim sonunda öğrencinin mezun olduğunubelirten ve her iki üniversitenin birlikte hazırladıkları diplomayı,

b) Öğrenci:Türkiyedeki iki yükseköğretim kurumunun işbirliği çerçevesinde yürütülen programlarakayıt yaptıran kişiyi,

c) YükseköğretimKurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtiçi OrtakProgramlar

Amaç, YükseköğretimKurulu Onayı, Öğrenci Kabulü, Eğitim Süreleri ve Diplomalar

Ortak programlarınamacı

MADDE 5 – (1) Türkiyedeki yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yükseklisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Buprogramlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak,güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmekve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermek amacını taşır.

Yükseköğretim kuruluonayı

MADDE 6 – (1) Ortak programlar, ortak programı yürütecekkurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu birprotokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.

Ortak programlaraöğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans veya doktora ortak programlarınakabul edilecek öğrencilerin her ikikurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Ortak programaTürk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da OrtakProgram Protokolünde belirtilir.

Öğrenim ücretini ödemeusulü

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.Bu ücretlerle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim süreleri,akademik başarısızlık

MADDE 9 – (1) Ortak  yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri,akademik başarısızlık için ve başka nedenlerle taraf kurumlardan herhangibirisiyle öğrencilik ilişkisi kesilmesi hususlarında yürürlükteki ilgilimevzuat hükümleri geçerlidir. 

Ortak diploma

MADDE 10 – (1) İki Türk yükseköğretim kurumunun birlikte yürütecekleri bir ortakprogram; yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, her ikikurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, ikiüniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yeralacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir.Öğrenciler, ortak diplomaya yönelik ortak programın her iki kurumdaki akademikgereklerini yerine getirmeden diploma almaya hak kazanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Programlarınİşleyişi

Müfredat, Not Sistemleri,Azami Süreler, İzinler ve Yatay Geçiş

Müfredat

MADDE 11 – (1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar,uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatınprogramı yürüten kuruluşlar arasındaki bölüşümü iki yükseköğretim kurumunun arasındaki Protokolde belirtilir.

Not sistemleri

MADDE 12 – (1) Ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıklarınot sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardanbirinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl vetaraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel notortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Biröğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarınısağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesiesastır.

İzinler

MADDE 13 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafınmutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçensüre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecektoplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

Disiplin hükümleri

MADDE 14 – (1) Öğrenciler eğitim için bulundukları her iki kurumun disiplinyönetmeliğine tabi olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve SonHükümler

Uygulanacak diğerhükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kendi mevzuatları ileYükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Güncelleme : 17.03.2016 11:28:07